เปลี่ยนคืนสินค้าขั้นตอนการเปลี่ยนและคืนสินค้า

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า หมายถึง การขอคืนสินค้าเดิมที่สั่งซื้อไว้ และต้องการสั่งซื้อสินค้าใหม่แทน โดยไม่ขอคืนเงิน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากสินค้าราคาไม่เท่ากัน
เงื่อนไขการขอเปลี่ยนสินค้า

 • รับเปลี่ยนคืนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับพัสดุ
 • ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • ค่าธรรมเนียมแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ ความต้องการเปลี่ยนสินค้า หรือ ความผิดพลาดจากลูกค้า เช่น สั่งผิด คิดค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อการส่ง 1 ครั้ง และความผิดพลาดของ BOND Store เช่น ส่งผิด ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • สภาพสินค้าต้องไม่มีการแกะ ฉีก โดยเด็ดขาด
 • สถานะรายการสั่งซื้อที่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ คือ สถานะรอการชำระเงิน สถานะกำลังดำเนินการ
 • สั่งสินค้าผิดแบบ ผิดรุ่น โดยที่ยังไม่ได้แกะใช้ สามารถเปลี่ยนได้ แต่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • กรณี สถานะจัดส่งแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งพัสดุสินค้ากลับมาด้วยวิธีลงทะเบียน (Registered Parcel) หรือจัดส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS: Express Mall Service)

โดยส่งมาที่
บริษัท บอนด์ อินโนเวนเจอร์ จำกัด
251/26 พระราม 3 ซอย 9 บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-291-4291, 081-583-5888

เมื่อจัดส่งแล้วจะต้องแจ้งเลขที่พัสดุทันที

หากประเมินแล้วพบว่าสภาพสินค้าไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะมีการแกะ ฉีก สวมใส่ ไม่มีป้ายและบรรจุภัณฑ์มีสภาพต่างไปจากเดิม บอนด์ สโตร์ ขอสงวนสิทธิ์ตีกลับพัสดุ โดยเรียกเก็บค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์เพิ่มเติมตามจำนวนใบเสร็จของลูกค้า

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

วิธีเปลี่ยนสินค้า มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อ และรายละเอียดรายการสั่งซื้อ
 2. ติดต่อทางอีเมล์ cs@bondthailand.com ทางโทรศัพท์ Facebook หรือ Line@
 3. แจ้ง ขอเปลี่ยนสินค้า ระบุเลขที่รายการสั่งซื้อ ข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง สาเหตุของการขอเปลี่ยนสินค้า
 4. รอการยืนยัน หากสถานะจัดส่งแล้วให้ลูกค้าปฏิเสธการรับพัสดุ หรือส่งพัสดุกลับมาที่
  บริษัท บอนด์ อินโนเวนเจอร์ จำกัด
  251/26 พระราม 3 ซอย 9 บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 02-291-4291, 081-583-5888
  เมื่อจัดส่งแล้วจะต้องแจ้งเลขที่พัสดุทันที
 5. BOND Store ได้รับพัสดุคืนแล้วจะตรวจสอบ หากไม่ผิดเงื่อนไข ก็จะเรียกค่าธรรมเนียม (แล้วแต่กรณี) และค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ (ทุกกรณี)
 6. ลูกค้าโอนชำระค่าค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ตามใบสรุปรายการสั่งซื้อที่ BOND Store แจ้งทางอีเมล์ พร้อมแจ้งโอนชำระด้วย
 7. BOND Store ดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนสินค้ามีดังนี้

 • การขอเปลี่ยนสินค้าอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของลูกค้าเอง จะต้องถูกปรับ Premium Surcharge จำนวน 50 บาท/รายการสั่งซื้อ กรณีรายการสั่งซื้อเป็น สถานะจัดส่งแล้ว
 • การขอเปลี่ยนสินค้าอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ BOND Store ไม่มีค่าถูกปรับ
 • การตีกลับพัสดุไปยังลูกค้าทางไปรษณีย์ คิดค่าจัดส่งตามรายการสั่งซื้อเดิม

BOND